След промяна на местоположението на Info.plist в проекта се съобщава за грешка. Файлът „Info.plist“ не можа да бъде отворен, тъй като няма такъв файл

After Changing Location InfoСлед промяна на местоположението на файла Info.plist в проекта, тоест след поставяне на файла Info.plist в новосъздадената папка на директория, се съобщава за грешка по време на изпълнение

error: could not read data from '/Users/zhangshaoyu/Desktop/DemoCamera/DemoCamera/Info.plist': The file “Info.plist” couldn’t be opened because there is no such file.

Решение: Нулирайте правилния път на файла Info.plist. Настройките са както следва: